Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató


A DERIK HUNGÁRIA Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: DERIK HUNGÁRIA Kft. tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekeit, így a jelen tájékoztatóban leírja, hogy:
 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtjük?
 • milyen céllal és jogalappal gyűjtjük a személyes adatokat?
 • a személyes adatok hol és milyen módon kerülnek felhasználásra?
 • kikkel és milyen okból osztjuk meg a személyes adatokat?
 • mit teszünk az adatok védelme érdekében?
 • hogyan kérheti a személyes adatai törlését?
 • hogyan kérheti a személyes adatai módosítását?
 • hogyan kérhet hozzáférést a személyes adataihoz?
 • hogyan vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását?
 • hogyan tájékozódhat egyéb adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéseiről?
 • hova fordulhat, ha úgy véli, hogy adatvédelemmel összefüggő jogait megsértettük?
 • hol olvashat részletesebben az adatvédelemmel összefüggő jogairól?

A DERIK HUNGÁRIA Kft. a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.
A jelen tájékoztató célja, hogy Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről átlátható, egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjon. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak és azon keresztül történő adatkezelésekre vonatkozik: www.derik.hu
A weboldal használata nem igényel regisztrációt, vagy személyes adatok megadását.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai:

DERIK HUNGÁRIA Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: DERIK HUNGÁRIA Kft.
Székhely: 2890 Tata, Almási utca 32.
Képviseli: Rigó Erik ügyvezető és Rigó Péter ügyvezető
Telefonszám: +36 34/ 586-273 és +36 30/ 60 30 075
E-mail cím: info@derik.hu
Weboldal: www.derik.hu
Cégjegyzékszám: 11-09-008822
Adószám: 12873528-2-11
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: info@derik.hu

A DERIK HUNGÁRIA Kft. a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (adatvédelmi irányelveink):
 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik („célhoz kötöttség”);
 • A vállalkozás a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”);
 • A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie a vállalkozásnak annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat („pontosság”);
 • A vállalkozás a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja („adatvédelem elve”)
 • A vállalkozás megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja („tájékoztatás elve”)
 • A vállalkozás az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi („adatvédelmi incidensek kezelése”)


A főbb tevékenységünkre irányadó jogszabályok:

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (2:43. § (e) pont)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 • 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről;
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól („Vtv.”)


Az adat forrása:
Az Ön személyes adatait a DERIK HUNGÁRIA Kft. részére:
 • Ön
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy
 • a részünkre elektronikus úton üzenetet vagy egyéb adatot küldő személy
szolgáltatja.
Adatait egyrészt akkor gyűjtjük, amikor Ön azokat megadja részünkre. Ezek pl. kapcsolatfelvételkor, önéletrajz megküldésekor, ajánlatkéréskor megadott adatok. Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja). Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus.
Amennyiben Önre vonatkozó személyes adat valamely okból nem Öntől érkezett, a " DERIK HUNGÁRIA Kft. ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a DERIK HUNGÁRIA Kft. részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése az Ön, a DERIK HUNGÁRIA Kft. vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy létfontosságú érdekből szükséges.

A DERIK HUNGÁRIA Kft. az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:
AdatkörAdatCélJogalap
A weboldalon feltüntetett e-mail címen keresztül történő álláshirdetésre való jelentkezés. Adatkezeléssel érintettek:Az önéletrajzot beküldő természetes személyek
 • Név,
 • Cím,
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,
 • önéletrajz,
 • Esetleg motivációs levél
Az új munkatársak kiválasztása, ennek körében az álláspályázat elbírálása.Hozzájárulás
A weboldalon feltűntetett e-mail címen keresztül az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődés Adatkezeléssel érintettek: Az érdeklődő természetes személy
 • Név,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás)Hozzájárulás
Árajánlat, felmérések
Adatkezeléssel érintettek: Az árajánlatot felmérést kérő természetes személy
 • Név,
 • Cím,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám,
Az árajánlat elkészítéséhez és egyeztetéshez szükségesHozzájárulás
Fogyasztói panasz adatai
Adatkezeléssel érintettek: A panasszal élő fogyasztók, illetőleg a panasszal élő fogyasztó nevében panaszt tett személy(ek)
A fogyasztó által beküldött panasz adatai és az elektronikus levelezési címe, melyről az alábbi (kiegészített) tartalommal esetenként jegyzőkönyvet veszünk fel:
 • fogyasztó neve
 • fogyasztó címe
 • panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • fogyasztó által leírt vagy egyéb módon ismertetett panasz tartalma
 • jegyzőkönyvet felvevő személy
 • papír alapú panasz esetén aláírás, elektronikus úton érkezett panasz esetén e-mail cím, telefonon érkezett panasz esetén a telefonszám
 • telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás (például e-mail vagy direkt üzenetek) útján érkezett panasz esetén a panasz egyedi azonosító sorszáma
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján amennyiben panasz érkezik, és azt szóban terjesztették elő, illetőleg azonnal elintézni nem tudjuk, illetőleg az idézett jogszabályi hely alapján más módon (rögzítetten) érkezett, a panasz tekintetében az adatok kötelező kezelését jogszabály írja elő.Jogszabályi kötelezettség
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok
Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalt látogatók
IP cím A DERIK HUNGÁRIA Kft. weblapjának tűzfalvédelme egyéb IP cím bekérés esetén Jogos érdek
Hozzájárulás
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok
Adatkezeléssel érintettek:
A weboldalt látogatók
Cookie (süti) adatok A DERIK HUNGÁRIA Kft. weblapjainak működtetéseJogos érdekA honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP címe, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

A DERIK HUNGÁRIA Kft. süti (cookie) kezelése

A süti vagy más néven cookie olyan file, ami karaktereket tartalmaz, és amit a weblap a számítógépére helyez el, és amelynek segítségével a weblap felismeri a weblapot felkereső személy böngészőjét. A süti technikailag tárolhat további adatokat, így például a regisztrációval összefüggő felhasználói adatokat is. Ön a sütiket a legtöbb internetes böngészőben, illetőleg a jelen weblap süti beállítási funkciójával gyorsan és egyszerűen letilthatja, illetőleg azokat személyre szabhatja. A sütik letilthatók, de letiltás esetén van, hogy egyes webes funkciókat nem lehet elérni.
A DERIK HUNGÁRIA Kft. sütijei közül kizárólag a tűzfalrendszer védelmét szolgáló sütik nem tilthatók le, a munkamenet sütik letiltása esetén előfordulhat, hogy a weblap egyes funkciói nem működnek, a többi süti letiltása esetén a weblapok használhatósága megmarad. További információ: Wikipedia”.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Süti típusaJogalapAdatkezelés céljaIdőtartamaKezelt adatkör
Munkamenet sütikAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésA honlap megfelelő működésének biztosításaA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakSESSIONID
Használatot elősegítő, megkönnyítő sütiFelhasználó (oldallátogató) hozzájárulásaSzükséges azonosító30 napSüti tájékoztató
Cookie elfogadást tároló sütiA felhasználó (oldallátogató) hozzájárulásaA cookie használatra figyelmeztető ablak365 napSüti tájékoztató
Google-AnalyticsA felhasználó (oldallátogató) hozzájárulásaA Google Analitics információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat2 év 24 óra 1 perc Süti tájékoztató
Harmadik féltől származó sütik (például Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube)A felhasználó (oldallátogató) hozzájárulásaA DERIK HUNGÁRIA Kft. lehetővé teszi az oldala látogatói részére, hogy a közösségi oldalakra mutató „tetszik” és „megosztás”, illetőleg a videók esetében a „megtekintés” funkciókat használja. Amennyiben Ön ezekre rákattint, előfordulhat, hogy az adott szolgáltató cookie-t alkalmaz úgynevezett „harmadik féltől származó sütik”). Ezeket a cookie-kat mi nem ellenőrizzük.Süti tájékoztatóSüti tájékoztató


A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépére. A sütik használatával kapcsolatos külön tájékoztatót és beállítási lehetőségeket az alábbi linken érheti el: Süti tájékoztató
Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását, és ezért nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt. Ezek egy része olyan saját süti, mely nélkülözhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez (a navigáláshoz, alapvető funkciók működéséhez), ezért az Ön által igénybe venni kívánt alapszolgáltatásokra tekintettel használatuk hozzájárulást nem igényel.
Másik részük egyéb (pl. kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják) a szolgáltatás nyújtásától eltérő célokat szolgál, és ezért használatuk az Ön hozzájárulásától függ.

A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:
 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).


A Google Analytics alkalmazása

A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó (oldallátogató) által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google egyik (bármely olyan országban megtalálható, ahol a Google szervert üzemeltet) szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó (oldallátogató) IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó (oldallátogató) böngészője által továbbított IP-címet nem veti össze a Google más adataival. A sütik tárolását a Felhasználó (oldallátogató) a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a Felhasználó (oldallátogató) weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző kiegészítőt: Link
A Google eszközeivel kapcsolatos hirdetési beállításokról szóló tájékoztató az alábbi linken érhető el: Link

Megosztások

A weboldalunkon megtalálható beágyazott „Megosztás” gomb lehetővé teszi, hogy tartalmat osszon meg ismerőseivel a különböző közösségi oldalakon. Ha ezek valamelyikére rákattint, előfordulhat, hogy az adott szolgáltató cookie-t alkalmaz úgynevezett „harmadik féltől származó sütik”). Ezeket a cookie-kat mi nem ellenőrizzük. Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat, (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve az adott közösségi oldalon lévő fiókjába, akkor ezáltal a weboldal érintett tartalmai összekapcsolásra kerülnek az Ön adott közösségi oldalon lévő profiljával. Ilyenkor a weboldalon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön adott közösségi oldalon lévő felhasználói fiókjához.

YouTube

Weboldalunkon használjuk a YouTube LLC (San Bruno, USA) által üzemeltetett YouTube videómegosztó oldal funkcióit. A YouTube audio- és videófájlok lejátszását lehetővé tévő platform. Egyes weboldalaink a YouTube ún. beágyazott videóit tartalmazzák. Ha megnyitja ezeket a weboldalakat, úgy a YouTube ott beágyazott lejátszója kapcsolódik a YouTube-hoz a videó, illetve az audiofájl technikai átvitelének biztosítása érdekében. A YouTube-hoz való kapcsolat létrehozása során adatok átvitelére kerül sor a YouTube felé. A YouTube általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok további kezeléséről és felhasználásáról, valamint az Ön magánszférája védelmének érdekében ezzel kapcsolatos jogokról és megszüntetési lehetőségekről a YouTube adatvédelmi tájékoztatója nyújt felvilágosítást.

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre?Kinek az érdekében hivatkozunk erre?Mi az Ön érdeke (alapvető joga?)A két érdek súlyozása
IP cím A DERIK HUNGÁRIA Kft. weblapjának, DERIK HUNGÁRIA Kft. weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelmeAdatai titkosságaA DERIK HUNGÁRIA Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a DERIK HUNGÁRIA Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatok A DERIK HUNGÁRIA Kft. weblapjának, továbbá DERIK HUNGÁRIA Kft. weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal)Adatai titkosságaA DERIK HUNGÁRIA Kft. az Ön és valamennyi felhasználója személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a DERIK HUNGÁRIA Kft. által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.


A DERIK HUNGÁRIA Kft. az alábbiak szerint használja fel az adatait
 • Tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére
 • Adatkezelői, esetlegesen adatfeldolgozói nyilvántartás vezetése
 • Önéletrajz és a hozzá kapcsolódó adatok esetében az értesítés, kapcsolattartás, esetleges munkaviszony létesítése


A DERIK HUNGÁRIA Kft. internetes (webes) naplózási tevékenysége
A DERIK HUNGÁRIA Kft. mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a DERIK HUNGÁRIA Kft. minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. Az DERIK HUNGÁRIA Kft. az alábbiakat naplózza:
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
e) a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetők meg és használhatók fel.
Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a DERIK HUNGÁRIA Kft.
A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infótörvény) A naplótevékenység során rögzített adatokat a DERIK HUNGÁRIA Kft. az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A DERIK HUNGÁRIA Kft. nyilvántartási tevékenysége
A DERIK HUNGÁRIA Kft. jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.
A nyilvántartások adattartalma:
A DERIK HUNGÁRIA Kft. a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).
Amennyiben a DERIK HUNGÁRIA Kft. adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:
a) az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
b) az adatkezelés célját vagy céljait,
c) személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
d) az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
e) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
f) nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
g) az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
h) ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
i) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
j) a DERIK HUNGÁRIA Kft. által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
k) az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a DERIK HUNGÁRIA Kft. adatfeldolgozóként jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:
a) az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
b) az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
c) az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
d) a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.
Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

A DERIK HUNGÁRIA Kft. adattovábbítása/partnerei :

AdatCímzett (név szerint)Címzettek kategóriái és kategória okai
TárhelyszolgáltatóNet-Tech Kft. (tárhelyszolgáltató)
Cím: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 16. 6. em. 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-734001
Adószám: 13414300-2-43
E-mail: ufsz@domainadminisztracio.hu
A Net-Tech Kft. a DERIK HUNGÁRIA Kft. tárhelyét biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a DERIK HUNGÁRIA Kft. részére biztosít tárhelyet. Adatvédelmi tájékoztató
Statisztikai célú adatok at AdWords felületenGoogle LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.
Adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában). Adatvédelmi tájékoztató


A DERIK HUNGÁRIA Kft. partnerei által végzett naplózási tevékenység
A DERIK HUNGÁRIA Kft. fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- a DERIK HUNGÁRIA Kft.– hez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A DERIK HUNGÁRIA KFT. partnerei a jelen adatkezelési tájékoztatóba foglaltak szerint járnak el.
Adatok tárolásának időtartama
KezdeteVége
Szolgáltatás iránti érdeklődés
Az adatkezelés kezdete a szolgáltatás iránti érdeklődés megtételekor.
A szolgáltatás iránti érdeklődés esetén a szerződéskötés hiányában a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolására majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Árajánlat, felmérés
Az adatkezelés kezdete az árajánlat, felmérés iránti érdeklődés megtételkor.
Az ajánlati kötöttség fennálltáig (2013. évi V. tv. 6:65. §), de legkésőbb az ajánlatkéréstől számított hat hónapig
Önéletrajz
Az adatkezelés kezdete az önéletrajz beérkezése
A beérkezéstől számított hat hónapig van tárlova azon személyek önéletrajza, akik nem töltenek be pozíciót a vállalkozásnál.
Az Ön által a DERIK HUNGÁRIA Kft. részére küldött elektronikus levél, illetőleg a DERIK HUNGÁRIA Kft. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma. Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja. Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom: Legfeljebb 8 (nyolc) év (elektronikus levelezési felületről lementve) (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja) Egyéb tartalom: 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván termékre irányul vagy a már megrendelt termékkel kapcsolatos
Az Ön által DERIK HUNGÁRIA Kft. részére Facebook-on küldött elektronikus üzenet, illetőleg DERIK HUNGÁRIA Kft. által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma. Adatkezelés kezdete az elektronikus üzenet beérkezésének napja. Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom: Legfeljebb 8 (nyolc) év (Facebook üzenetei közül lementve) (igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja) Egyéb tartalom: 2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván szolgáltatásra irányul vagy a már megrendelt szolgáltatással kapcsolatos


Az Ön jogai

center

A) Eljárási szabályok
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:
Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:
info@derik.hu
Papír alapú levélben és személyesen a DERIK HUNGÁRIA Kft. székhelyére:
2890 Tata, Almási utca 32.
Telefonon az alábbi számon:
+36 34/ 586-273
+36 30/ 60 30 075

Tájékoztatás nyújtása
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlése
A DERIK HUNGÁRIA Kft. a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintetti jogok
Tájékoztatás kérése
Az Ön kérésére a DERIK HUNGÁRIA Kft. tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a DERIK HUNGÁRIA Kft. által kezelt, illetve a DERIK HUNGÁRIA Kft. vagy a DERIK HUNGÁRIA Kft. által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a DERIK HUNGÁRIA Kft. az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.
Helyesbítés
Amennyiben Ön vagy a DERIK HUNGÁRIA Kft. észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a DERIK HUNGÁRIA Kft. saját intézkedése folytán a DERIK HUNGÁRIA Kft. a hiányos/hibás adatokat pontosítja.
Törlés
Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a DERIK HUNGÁRIA Kft., a DERIK HUNGÁRIA Kft. vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a DERIK HUNGÁRIA Kft. nem tudja az Ön adatait törölni.
A DERIK HUNGÁRIA Kft. az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a DERIK HUNGÁRIA Kft. az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.
Zárolás (adatkezelés korlátozása)
Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a DERIK HUNGÁRIA Kft. részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.
A DERIK HUNGÁRIA Kft. az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a DERIK HUNGÁRIA Kft. csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.
Hozzájárulás visszavonása
Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja. A hozzájárulása egyszerűen és gyorsan, minden költség vagy feltétel nélkül szóban, telefonon és írásban is visszavonható.
Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz
Ön bármikor jogosult a DERIK HUNGÁRIA Kft. által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.
Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a DERIK HUNGÁRIA Kft. részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- a DERIK HUNGÁRIA Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a DERIK HUNGÁRIA Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.
Tiltakozás joga
Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha
 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a DERIK HUNGÁRIA Kft. a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • arra a DERIK HUNGÁRIA Kft., a DERIK HUNGÁRIA Kft.-től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.
Adatai hordozhatósága
Önnek joga van ahhoz, hogy a DERIK HUNGÁRIA Kft. által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a DERIK HUNGÁRIA Kft. a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár optikai adathordozóra kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.
Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.
Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a DERIK HUNGÁRIA Kft. részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a DERIK HUNGÁRIA Kft. jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a DERIK HUNGÁRIA Kft. jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.
Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén
Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. A DERIK HUNGÁRIA Kft. nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.
Weblap: https://naih.hu/
Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c
Bírósághoz fordulás joga
Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a DERIK HUNGÁRIA Kft.-vel szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.
Kártérítés, sérelemdíj
Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a DERIK HUNGÁRIA Kft. adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.
Adatbiztonság
A DERIK HUNGÁRIA Kft. minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A DERIK HUNGÁRIA Kft. gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A DERIK HUNGÁRIA Kft. biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.
Egyéb rendelkezések
DERIK HUNGÁRIA Kft. értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül. E körben ismételten eljuttatja Önnek a teljes Tájékoztató elérhetőségét biztosító adatokat.
Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:
Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás): http://naih.hu/
Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás): https://edpb.europa.eu/
A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok): http://nmhh.hu/
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

1. számú melléklet
Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
3. „az adatkezelés korlátozása” vagy „zárolás”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
13. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik
14. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja
15. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas
16. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról